Librat e fundit

Kosova dhe shqiptarët-ndërmjet kërcënimeve dhe premtimeve”, Shoqata e Pavarur e Juristëve e Kosovës, Prishtinë,1991.

    "Çështja shqiptare në udhëkryqin e zgjidhjeve paqësore”, Shoqata e Pavarur e Juristëve e Kosovës, Prishtinë, 1995.

    ”The Albanian Question At The Crossroads of Peaceful Solution”, The Intependent Association of Lawyers of Kosova, Prishtina,1995.

    ”Kosova and Albanians,Between Negation And Independence”, The Intependent Association of Laywers of Kosova, Prishtina,1995.

    ”Çështja e Kosovës në veprën e Gazmend Zajmit", Shoqata e Pavarur e Juristëve e Kosovës, Prishtinë, 1997.

    ”Në mbrojtje të pavarësisë së Kosovës”, Shoqata e Pavarur e Juristëve e Kosovës,Prishtinë,1998.

    ”Kosova nën administrimin ndërkombëtar”, Forumi për Iniciativë Demokratike, Gjakovë,2000.

    ”Truths on Kosova”, Albanian World Federation, Prishtina, 2000(bashkëautor Pajazit Nushi).

    ”Të vërteta për Kosovën” ,Lidhja Shqiptare në Botë,Prishtinë,2000(bashkëautor Pajazit Nushi).

    ”Vazhdimësia e mendimit për Kosovën dhe çështjen shqiptare”, Lidhja Shqiptare në Botë, Prishtinë, Tiranë, Tetovë,2001.

    ”Kosova dhe çështja shqiptare në udhëkryqet e kohës”  (Political history of the Kosova issue) Instituti për Studime Bashkëkohore, Prishtinë, 2005.

    “Nocione dhe parime të administratës publike” (Aspekte metodologjike dhe shqyrtime krahasimtare), Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë, 2005.

“The Truth About Kosova, Arguments and Facts in support of its Independence”, Dardania University, Prishtina, 2007.

    “Shteti, shqyrtime të përgjithshme me vështrim rasti I Kosovës”, Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës, Prishtinë, 2008.

    “Rrugëtimet dhe labirintet e Kosovës dhe të Shqiptarëve”-Pavarësia e Kosovës- fakt i ligjshëm që nuk mund të  zhbëhet- Testimony for Kosova, Forumi për Iniciativë Demokratike, Gjakovë, 2009.

    ”Fjalor shpjegues i termave administrativë”, Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës, Prishtinë, 2010.


    

Additional information